• 10 Jaar garantie
 • Gedetailleerde offertes op maat
 • Vaste prijs garantie
 • Ontvang een vrijblijvende offerte

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere en toekomstige correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk in onderling akkoord van beide partijen te gebeuren. Wijzigingen ingevolge van andere vormen van overeenstemming waaronder doch niet beperkend de stilzwijgende aanvaarding, aanvang van de werken, orderbevestigingen uitgaande van de klant, consument of andere contractpartijen die niet aan voormelde voorwaarden voldoen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing. 
 2. De klant verklaart tevens deze voorwaarden gelezen en  aanvaard te hebben voor de bestelling te doen en bevestigt dat de voorwaarden voor hem duidelijk zijn.
 3. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onze firma.
 4. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 5. Onze offertes zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte.

Omvang van de bestelling

 1. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. T.a.v. consumenten bedraagt de leveringstermijn van de goederen 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, tenzij contractueel een andere termijn overeengekomen werd.
 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
 3. Onze firma behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling of opdracht uit te stellen tot aan de betaling van het integrale voorschot.
 4. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat het dak steeds op een veilige manier toegankelijk is.
 3. De klant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan inboedel of aan overige bouwwerk te verhinderen. Zo dient de klant alle meubilair te verwijderen en de kwetsbare materialen af te schermen. Tevens dient de klant de kamers en zolders afdekken tegen vuil en stof
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
 5. De klant geeft toestemming aan de aannemer om foto’s of beeldmateriaal te maken van de uitgevoerde werken en deze te publiceren op zijn website of te gebruiken voor andere publicitaire doeleinden.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking tot slot van alle rekeningen. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 2. De klant dient exclusief in te staan voor het regelmatig reinigen en onderhouden van de dakconstructie waaronder onder meer het vrijmaken en reinigen van de dakgoten en afvoeren en afvoerbuizen.
 3. Onze firma is niet aansprakelijk voor kleine afwijkingen in de constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 4. Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

– de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, geleverd door de klant

– de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.

– de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.

– de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

–  het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

–  de schade veroorzaakt door overmacht;

–  een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;

–  vorst- of vochtschade;

–  schade veroorzaakt door trillingen;

–  schade/verzakkingen veroorzaakt door een ondeugdelijke ondergrond.

 1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de klant, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de klant zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
 2. Indien de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma.

Aanvaarding der werken

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 3. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
 4. De wettelijke tienjarige waarborg betreft de waterdichtheid van de nieuwe of geheel vernieuwde dakbedekking of dakafdichting. De wettelijke tienjarige waarborg is beperkt tot de gebreken die de stevigheid, duurzaamheid of de gezonde bewoonbaarheid van het gebouw in het gedrang brengen. Slecht onderhouden daken zijn hiervan uitgesloten. Het onderhoud valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bouwheer/eigenaar. Dit onderhoud omvat het verwijderen van bladeren en afval op het dakvlak en de dakgoten, het verwijderen van elke plantengroei, het zuiver houden van de afloopbakken en waterafvoeren, het dichthouden van de gleuven boven slabben en profielen, …..
 5. Geen verhaal is mogelijk tegen onze firma wegens overdreven condensatie ingevolge de installatie van of door gebruik van vochtafgevende elementen ingevolge een te vochtige ondergrond of te vochtige muren. Geen verhaal is mogelijk tegen onze firma wegens waterinsijpeling langs voegen of langs muren die hoger zijn dan de door onze firma geleverde constructie en die derhalve langs de niet beschutte zijde regenwater kunnen opslorpen wegens mosvorming of groen uitslaan.

Oplevering

 1. De voorlopige oplevering der werken wordt aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en vanaf de voorlopige oplevering zal tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma.
 2. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
 3. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de klant, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.
 4. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
 5. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding.

Onderaanneming

 1. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de ons toevertrouwde werken door één of meerdere onderaannemers kunnen worden uitgevoerd.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven - zelfs na incorporatie - eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
 2. Het eigendomsrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de klant de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan onze firma.

Betalingsmodaliteiten

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.
 2. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.
 3. De Btw, taksen en alle andere belastingen zijn steeds geheel ten laste van de klant, die ook de exclusieve verantwoordelijkheid draagt voor het correct invullen en overmaken van de Btw attesten.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma.
 2. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. LRJ CONSTRUCT BV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan LRJ CONSTRUCT BV om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële emails ( nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op de website via de link …..
 3. De verwerkingsverantwoordelijke is LRJ CONSTRUCT BV, met maatschappelijke zetel te Heide 214 in 3920 LOMMEL en gekend onder het ondernemingsnummer 0759.830.395, E: info@lrjconstruct.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan LRJ CONSTRUCT BV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan LRJ CONSTRUCT BV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van LRJ CONSTRUCT BV en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
 4. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website via de link ….. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 5. De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van LRJ CONSTRUCT BV. De medewerkers van LRJ CONSTRUCT BV hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van LRJ CONSTRUCT BV hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 1. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze clausule is samen met de andere algemene voorwaarden op keerzijde/in bijlage exclusief van toepassing en de klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben.